อบจ.ร้อยเอ็ดลงนามMOU ความร่วมมือกับ อปท.ร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือคนพิการเพื่อพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต

วันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร้อยเอ็ด ส่วนราชการ อบจ. ส.อบจ.ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่งจาก 6อำเภอ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รักษาการปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า อบจ.ร้อยเอ็ดได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8แห่ง และ ส.อบจ.ร้อยเอ็ดจาก 6อำเภอ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 22รายงบประมาณ 535,394 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิคนพิการ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการไว้ว่า การปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อขจัดอุปสรรดหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ขึ้น โดยในครั้งนี้มีคนพิการ และผู้สูงอายุได้รับงบประมาณทั้งสิ้น22 ราย ในเขตพื้นที่ 8 ตำบล 6 อำเภอ รวมเป็นงบประมาณ 535,394 บาท

ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อบจ.ร้อยเอ็ด​ ได้ร่วมมือกับ สปสช.จัดงบประมาณช่วยเหลือคนพิการคนละครึ่ง จึงได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้สำรวจคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ จาก 6อำเภอรวม8ตำบล มี1เทศบาลตำบลคือเทศบาลตำบลเมืองหงส์อ.จตุรพักตรพิมาน และ 7อบต. ได้แก่ อบต.กู่กาสิงห์ อบต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย ,อบต.คำนาดี อบต.พรหมสวรรค์ อ.โพนทอง ,อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ,อบต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ,และอบต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด​ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ในวันนี้ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด “โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่นเน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง” จากวิสัยทัศน์จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการดูแลประชาชนครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้จึงได้ลงนาม (MOU) ข้อตกลงเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อช่วยกันดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการต่อไป
#พรหมพร@101