ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา และ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยว

📍บ่ายวันที่ 3 พ.ย.64  ที่ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยวโดยมี นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด ประธานกลุ่มโอท้อปเพื่อการตลาด (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) และเครือข่าย otop สงขลา ร่วมให้การต้อนรับและติดตาม

📍สำหรับโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าฯจังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณปี 2564 จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่

📍โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ฝึกทักษะส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ สู่เยาวชน ซึ่งจะมีการสอนทักษะการทอผ้าเกาะยอให้แก่ สามเณร สามเณรี และผู้ที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นภูมิลำเนาให้มีงานมีรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564

📍โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกเปี้ยว โดยได้ชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ เยี่ยมชมการทอผ้า เยี่ยมชมสถานที่มัดย้อม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมพบปะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มทอผ้าด้วย