@พช.ตรัง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

@พช.ตรัง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววะดี จักรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

โดยศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีฐานเรียนรู้ ทั้งหมด 7 ฐาน อาทิ เช่น ฐานฅนรักษ์ป่า,ฐานเพาะเห็ด,ฐานมัจฉาพาเพลิน,ฐานพืชสมุนไพร,ฐานน้ำหมักชีวภาพ,ฐานคนมีน้ำยา,ฐานอุ่นไอรัก ฯลฯ พร้อมทั้งผลผลิตพืชผักสวนครัวสามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายได้ทุกวัน มีรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละ 7,000 บาท ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ให้แก่ครัวเรือน และสามารถสร้างรายได้ 1 ไร่ 100,000 บาท ตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ที่สามารถสรุปผลดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ทุกขั้นตอนกระบวนการ และเป็นอำเภอที่มีครัวเรือนต้นแบบเต็มพื้นที่ระดับ หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นต้นแบบให้คนอื่นอยากทำตาม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของครัวเรือน ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย การสร้างความเป็นเจ้าของ และการเสริมสร้างความรู้ ความรัก ความเข้าใจร่วมกัน อันเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน