พช.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอเมยวดี ดำเนินการฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลาดออนไลน์

💠วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอเมยวดี เพื่อดำเนินการฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

💠ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลาดออนไลน์ ผ่านแฟลตฟอร์ม Shopee, Lazada และ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่ใช้งบประมาณ

💠โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ อำเภอเมยวดี จำนวน 5 กลุ่มๆ ละ ๒ คน รวม ๑๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวิทยากร คือ นางสาวฐิติมา แพงวงษ์ และนายศราวุธ โพนหนองโคก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

💠โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

๒) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น การตัดต่อคลิปวิดิโอเพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์

๓) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การ Live สด, การทำเพจ, การทำ Content, การยิงแอดโฆษณาบน Facebook

💠เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

๑) การสร้างเพจ Facebook บนมือถือ

๒) การเปลี่ยนชื่อเพจ Facebook

๓) การตัดต่อวิดิโอบนมือถือด้วย Capcut

๔) การอัพโหลดคลิปวิดิโอบน Facebook

๕) เทคนิคยิงแอด Facebook สำหรับมือใหม่

๖) วิธี Live Facebook บนมือถือ ฉบับแม่ค้ามือใหม่

💠ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทักษะด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การตัดต่อคลิปวิดิโอ, การ Live สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, การทำเพจเพื่อจำหน่ายสินค้า, การทำ Content, การยิงแอดโฆษณาบน Facebook และทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น