ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.30 น.นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องเทศรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนครโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

1.2 การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

1.3 มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

1.5 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1.6 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. การขับเคลื่อนงานและความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ “ดอนกอยโมเดล”

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) การส่งเสริมและพัฒนา OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด) เป็นต้น

2. ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan) เป็นต้น

3. ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พช. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

เวลา 13.30 น.

** ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมการทอผ้าย้อมคราม โดยมีแม่ถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย ได้อธิบายขั้นตอนการทอผ้าย้อมคราม ตั้งแต่การปลูกคราม การทำน้ำคราม การมัดหมี่ การย้อม จนถึงการทอ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการทอผ้าภายในบริเวณกลุ่ม จากนั้นได้เดินทางไปที่ กลุ่มสร้างเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ทั้งนี้กลุ่มสร้างเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนกอย เป็น 1 ใน 4 กลุ่ม ตามโครงการ “ดอนกอยโมเดล” (กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง กลุ่มสร้างเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนกอย กลุ่มเยาวชนบ้านดอนกอย)

เวลา 15.00 น.

** ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนดอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย ให้การต้อนรับพร้อมนำชมภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”