ทีมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรมการแพทย์ ย้ำนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน 30 มิ.ย.นี้

อธิบดีกรมการแพทย์ เผยรพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินและรพ.นพรัตน์ฯ พร้อมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอย่างครอบคลุมและทั่วถึงขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย. นี้

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครจำนวน 264,501คน ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 49,655 คน โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 41,987 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 44,878 คน เมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งจำนวน 106,131 คน จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน ทั้งนี้ลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังเหลืออยู่จำนวน 21,850 คนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้รีบไปดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เช่นกัน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ทั้ง 12 แห่ง คือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสินโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น หลักป้องกันโรคต่างๆ วิธีการคุมกำเนิด ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อภาพรวมด้านสาธารณสุขของประเทศ