คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เยียวยาปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า ที่ประชุม คปก. ได้เห็นชอบในหลักการให้ กรมควบคุมมลพิษ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 62-2-10 ไร่  เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของโรงแต่งแร่ และบ่อเก็บตะกอน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่า มีปริมาณสารตะกั่วในดินสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยหรือปลูกพืช กรมควบคุมมลพิษจึงมีแผนฟื้นฟูที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการวางหินหนา 60 เซนติเมตร ทับที่ดินเดิมและกลบทับด้วยดินสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันสารตะกั่วรั่วไหลสู่ภายนอก พร้อมเฝ้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว วงเงิน 36 ล้านบาททดแทนระบบสำรวจรังวัดเดิมของ ส.ป.ก. โดยเทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดใหม่ที่ ส.ป.ก.จะนำมาใช้นี้ คือ ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผลการสำรวจรังวัดและแผนที่ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามภูมิประเทศและเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพงานสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก. ทำให้สามารถบริหารจัดการที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ หรือ One Map ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วยที่ประชุม คปก. ยังได้อนุมัติให้ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดชลบุรี และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รายการ คือ 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ และ 2) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและหอถังสูง ในพื้นที่ชุมชนบ่อทองต.บ่อทอง อ.บ่อทอง วงเงินรวม 5.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน จำนวน 89 ราย เนื้อที่ 1,640 ไร่ มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง