“สำนักงาน กศน.เดินหน้าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) โดยมี นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร และจัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564

นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งว่า “การจัดอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ในครั้งนี้ สำนักงาน กศน.มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ในสังกัด กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสามารถกำหนดแนวทางหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือผู้รับบริการและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเมื่อเรามีครูและบุคลากรที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน มีความก้าวหน้า เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน เกิดคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ยังจะส่งผลที่ดีในด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงาน กศน.และสถานศึกษาของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดและเนื้อหาการจัดการเรียนรู้หรือการอบรมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้อย่างครบถ้วน เพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดไว้ และให้นำความรู้ที่จะได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเอง และนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง”

นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า “ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ เราได้ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการมุ่งพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ ให้เป็น Good Teacher อย่างมีคุณภาพ โดยรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหรือกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกนี้ จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก กว่า 1,000 คน โดยในการอบรมครั้งนี้เราได้คัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะแรกทั้งสิ้น จำนวน 90 คน  และอาจจะมีการพิจารณาขยายผลการอบรมในปีงบประมาณนี้ต่อไป”

สำหรับ “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” นั้นเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาและจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง การรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564