อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายประภาศ  คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมีนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พลตำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี ปิยะอนันต์  โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในการนี้ ณ อาคารโดม Tactical ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง กรมธนารักษ์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่ มาก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน อันเป็นการสร้างความมั่นคง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมธนารักษ์ดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีผู้ถือครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์รอรับการรับรองสิทธิการเช่า บางส่วนได้ทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ไว้แล้ว แต่ยังมิได้รับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่า และบางส่วนจะต้องทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่พร้อมทั้งรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่า ซึ่งการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกิน สร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์  กล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับกิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุในวันนี้ เป็นการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เมื่อปี พ.ศ.2562-2564 ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.นม.2806 ตำบลหนองสาหร่าย และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.นม.41 ตำบลจันทึก รวมจำนวน 301 สัญญา โดยครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู เนื้อที่ประมาณ 213-2-99 ไร่ จำนวน 215 สัญญา แบ่งเป็นเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 141 สัญญา และเช่าเพื่อการเกษตร จำนวน  74 สัญญา และหมู่ที่ 13 บ้านท่างอย เนื้อที่ประมาณ 336-1-59 ไร่ จำนวน 86 สัญญา แบ่งเป็นเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 40 สัญญา และเช่าเพื่อการเกษตร จำนวน 46 สัญญา โดยการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้แทนผู้เช่าในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย จำนวน 300 ชุด ซึ่งกรมธนารักษ์เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ และประชาชนคนไทยรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และสร้างสุขอนามัยที่ดีในการป้องกันด้วย นายประภาศกล่าวทิ้งท้าย