ขอเชิดชูครูด้วยจิตคารวะ และร่วมภาคภูมิใจไปกับคนไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562

กริชรามันห์ ศาสตราวุธแสนสง่างาม

ครูตีพะลี จากจังหวัดยะลา ครูที่รักษาการทำกริชรามันห์ “หัวนกกะพัง” ตามแบบช่างหลวงโบราณ “ตระกูลปันไดสาระ” ทุกกระบวนการ ทั้งการตีใบกริชที่มีความแข็งแกร่ง หากริชชนิดอื่นเทียบได้ยาก การแกะสลักหัวกริชนกพังกะที่มีลวดลายดอกสิละอันงดงาม การท่าฝักกริชที่เรียบเนียนไร้รอยต่อ และที่ส่าคัญคือ ครูตีพะลี ยังยึดถือหลักปฏิบัติจรรยาบรรณช่างท่ากริชอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติตัวที่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

ครูตีพะลี สร้างสรรค์กริชรามันห์ “หัวนกพังกะ” ด้วยตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ยาวนานกว่า 30 ปี และยังคงมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์และรื้อฟื้นศาสตร์แห่งการทำ “กริชรามันห์” เพื่อสืบทอดกับรุ่นลูกหลานในพื้นที่เพื่อไม่ให้ ศาสตราวุธ ในวัฒนธรรมของชาวมุสลิมสูญหาย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิดชูครูด้วยจิตคารวะ และร่วมภาคภูมิใจไปกับคนไทย

*********************************