แรงงานเพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

กระทรวงแรงงานเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบกิจการ สร้างระบบทวิภาคีในรูปแบบการหารือร่วมจัดสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตลูกจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการส่งเสริมระบบทวิภาคีให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้มีการหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของลูกจ้าง อันเป็นรูปแบบของการร่วมปรึกษาหารือกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุข สมานฉันท์และประกอบธุรกิจร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด ซึ่งเดิมกำหนดให้เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งและนำใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง แต่ในปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ จึงมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เพิ่มวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นทางเลือกแก่นายจ้างในการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งการเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่สถานประกอบกิจการ โดยให้นายจ้างอำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์แลอกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้ พร้อมทั้งให้นายจ้างเผยแพร่หรือประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเมื่อมีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นภาษาไทยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกจ้างทราบและแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ
———————————