อธิบดีกรม ผส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ เพื่อพิจารณารายละเอียดพิธีการประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ รายละเอียดผู้เข้าร่วมงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย รวมไปถึง รายละเอียดกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ

โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว