อธิบดีกรม ผส. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางในอนาคตการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ“ รุ่นที่ ๑๐

ในโครงการหลักสูตร “การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ” จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นายกอบต. นายกเทศมนตรี รองนายกอบต. รองนายกเทศมนตรี ปลัดอบต.และปลัดเทศบาล จำนวน ๗๓ คน

**********************************