“สามัคคีคือพลัง” พช. พาชมความสำเร็จ และเอามื้อสามัคคี แปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี น้อมนำแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้โควิด-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยร่วมพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย แปลงนายเสมียน จันทา บ้านนาคอม ตำบลนาตาล, แปลงนางสุทธิกาญจน์ ก่อบุญ บ้านนาอาลอน ตำบลพะลาน และแปลงนายศุภณัฐ พินิจ บ้านสองห้อง ตำบลกองโพน

โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่แปลง ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ห่มดินด้วยฟางใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และสร้างจุลินทรีย์ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมปลูกพืชสมุนไพร ป้องกันและบรรเทาโควิด-19 รวมถึงการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในอดีต ถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อนำเอาวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติ ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมถึงสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้เครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคีและอยู่ดีมีสุข คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ เจ้าของแปลง CLM ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. ที่ให้การสนับสนุนการขุดปรับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี และลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ซึ่งตนได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงมีการตลอดจนการปรับพื้นที่ สร้างฐานการเรียนรู้ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” และสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

ขณะที่ นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในการพัฒนาพื้นที่และการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของคนในชุมชนท้องถิ่น ดังคำกล่าวที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” จนงานสามารถสำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการปรับปรุงและพัฒนาดินในแปลง “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ก่อนก้าวสู่วันดินโลก”