พช. จัดประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 64” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสภากาชาดไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกำลังใจในการประกวดฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประกวด ขวัญใจงานกาชาด 2564 ร่วมกับสภากาชาดไทย รอบแรก ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 และรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2654 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กองการเจ้าหน้าที่ สถาบันการพัฒนาชุมชน และสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประกวด โดยมีนายสุธีร์ มั่งมี เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก เปิดเผยว่า ด้วยสภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน เพื่อหารายได้สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานกาชาด ในการจัดทำสลากบํารุงสภากาชาดไทยประจำปี 2564 จำนวน 80,000 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท เพื่อจำหน่ายนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย และร่วมกิจกรรมประกวด “ขวัญใจงานกาชาดประจําปี 2564” เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

สำหรับผลการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564” ปรากฏรางวัลดังนี้ “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวณภัทร เทพพูลผล ตัวแทนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศรอุษา ฉิมเพ็ชร์ ตัวแทนจากสถาบันการพัฒนาชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวกณิศ จันทร์ขวัญ ตัวแทนจากสำนักงานเลขานุการกรม รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้แก่ นางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว ตัวแทนจากกองการเจ้าหน้าที่ และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวณิชกานต์ บุญเพ็ชร กองแผนงาน นางสาวมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และนางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว กองการเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ “ขวัญใจงานกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564” จะเป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564” รอบแรก ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 และรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2654 ณ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนสภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ต่อไป อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย