พช.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะหน่วยตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน”โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน (งบเงินกู้) ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน(ศูนย์สารภี) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งคณะหน่วยตรวจเยี่ยมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ,นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติกร สำนักงานยุติธรรม จ.เชียงใหม่ ,พันโทหญิงเรวดี พงษ์สุสวรรณ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ,นายพิรุณ กองแปง หน.ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคเหนือ,นายชิตชนก ชุมพล ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 ร่วมรับฟังผลการการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โคก หนอง นา โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือนดังนี้

1.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ครัวเรือนนางฟองแก้ว อุปมาณ หมู่ 9 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

2.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ครัวเรือนของนายบรรจง มาลังค์ ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี

ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 2 พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบนั้นเป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และมีความพร้อมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้ ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ได้ ซึ่งจะก่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และที่สำคัญเกิดความสามัคคีปรองดองกัน ในกิจกรรมของการเอามื้อสามัคคี จะทำให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน ผลลัพธ์จะทำให้ครัวเรือนมีนั้นความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆได้ และท้ายสุดจะพิสูจน์ได้ว่าโคก หนอง นา นั้น คือ ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก