ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เยี่ยมชมบูธตลาดผ้า “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตชุมชน เกษตรกร และกลุ่มพ่อค่าแม่ค้าไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์,ส่งเสริมการตลาดในช่วงวิกฤตโควิด-19 , และพัฒนาทักษะด้านการตลาดและการผลิต รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย มาจัดแสดงและจำหน่าย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “หลังจากที่ได้สั่งการในที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 กำหนดให้ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันยกเว้นวันที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ โดยทุกวันอังคารใส่ผ้าไทยโทนสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด วันพฤหัสบดีใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท ผ้า ได้นำสินค้าของตน โดยเฉพาะ”ลายขอเจ้าฟ้าฯ” มาจำหน่าย จะช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทย และที่สำคัญนั้นเพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และทรงสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย จึงอยากเชิญชวนพี่ น้อง ชาวเชียงใหม่ ทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน หันมาส่วมใส่ผ้าไทยกันโดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่”
ซึ่งตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จัดให้มีเป็นประจำทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนดยในสัปดาห์นี้ มีการจัดตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะไม้ด่างที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผู้เข้ารับบริการ