เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัย จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO RAP) และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Centre of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) ให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคของ Asian Soil Partnership (ASP) และ ในระดับโลกของ Global Soil Partnership (GSP)

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อระดมความคิด และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการประเมินผล และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ รวมถึงการวิจารณ์และอภิปรายจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายพิเศษ 3 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดการผลักดันกิจการต่างประเทศของภาคเกษตร โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวมของศูนย์ CESRA และการสร้างและการสร้างเครือข่าย โดยรศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ CESRA และแนวคิดการผลักดันศูนย์ CESRA สู่ภูมิภาคเอเชีย โดยดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO ณ กรุงโรม

ทั้งนี้ ด้วยเครือข่ายของ CESRA ทำให้นักวิชาการ และนักวิจัย ทางด้านทรัพยากรดินและที่ดิน ได้ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยศูนย์ CESRA เป็นองค์กรสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคเอเชีย