📣 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ภาพรวม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

📣 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ภาพรวม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564