กศน. ร่วมกระตุ้นคนไทย สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้คณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมในการเรียนรู้ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ มีหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการ “โครงการเมืองนักอ่าน” ภายใต้โครงการใหญ่ดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว โดยดึงภาคีเครือข่ายในทุกระดับมาช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อน เริ่มต้นจากประธานได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในระดับพื้นที่ดำเนินงานเพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนดำเนินงานโดยใช้การมีส่วนร่วม สำหรับปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีการประกวดเมืองวัฒนธรรมการอ่าน โดยแจ้งไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการจัดส่ง เมืองวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การนำของจังหวัด คือ 1 จังหวัด 1 วัฒนธรรมการอ่านเข้าประกวด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และในส่วนของ กศน. จะมีหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดรวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือภายใต้แผนแม่บทวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระดับหมู่บ้านชุมชนก็สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ คือ บ้านหนังสือชุมชน ในระดับอำเภอก็มีห้องสมุดประชาชน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการเชิงรุก เช่น การนำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่กลุ่มประถมวัย จนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ตามที่สำนักงาน กศน. ดำเนินการอยู่ นอกจากนั้นในแต่ละจังหวัดยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดมหกรรมการอ่าน การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 เม.ย. ที่จัดกันทุกจังหวัด มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมที่ส่งผลถึงการอ่านของคนในชุมชน  เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดงานรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.2562 นี้ด้วย

นพนันท์ / ข่าว

  6 ก.พ. 62