รองปลัด กษ. เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Meeting) จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน โดยกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลในส่วนของผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2564 แผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2565 และสถานการณ์การผลิต การตลาด และแนวโน้มของเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลพื้นที่เกษตรอินทรีย์และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ของไทย ได้มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2563 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 523,162.83 ไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ 53,315 ราย อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอประธานอนุกรรมการลงนามแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการดังกล่าว