พ่อเมืองวาริน เข้ม! พาคณะลุยชมผลสำเร็จ “โคก หนอง นา พช.” ต.สระสมิง พร้อมวางแผนตรวจเยี่ยมโครงการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วย นางนารี อุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 3 แปลง

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่แปลงนางกลอยใจ แก้วสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง ซึ่งเป็นแปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife : HLM) งบเงินกู้รัฐบาล ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จากพื้นที่ มีทั้งหมด 5 แปลง ในอำเภอวารินชำราบ ถือเป็นการที่รัฐลงทุนร่วมกันกับประชาชน ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการนำหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขยายโอกาส ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้ลงพื้นที่แปลง นายระญวน เติมโภค หมู่ที่ 4 ตำบลสระสมิง พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เเละแปลงนางแจ่มจันทร์ สารัง หมู่ที่ ตำบลสระสมิง พื้นที่ขนาด 1 ไร่  ซึ่งทั้ง 2 แปลง ดำเนินการโดยงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ถือเป็นการที่รัฐลงทุนร่วมกันกับประชาชน ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ

โอกาสนี้ นางนารี อุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ ได้เปิดเผยว่า “ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ มีการดำเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 54 แปลง จากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แปลง เเละจากงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จำนาน 49 แปลง และเริ่มดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ปัจจุบันมีผลผลิตและผลสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรม

ขณะที่ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ได้กำหนดให้คณะฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ครัวเรือนเป้าหมายแปลงพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา พช.” ในทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ อีกด้วย