กศน. ลงนาม MOU โครงการ CCF LEARN SMART ชูนวัตกรรมอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน

 

 

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จับมือกับอีก 5 องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรรมอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) โดยมีผู้บริหารจากองค์การมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสส.) และ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนเรียนรู้ในชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาและเติมเต็มความพร่องในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาวะโควิด-19 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ มูลนิธิ ซีซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ

โครงการ CCF Learn Smart (นวัตกรรมอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กในแบบชีวิตวิถีใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “นวัตกรเพื่อการศึกษา พัฒนาแกนนำ” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล จากการร่วมมือกันของอาสาสมัครท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ผ่านการสนับสนุน 3 รูปแบบ คือ

1.LearnSmart Library พัฒนาห้องสมุดให้พร้อมรับการเรียนรู้แนวใหม่ ผ่าน Smart TV Tablet และสื่อเกมส์ฝึกฝน Critical Thinking

2.LearnSmart Bag แจกกระเป๋าการเรียนรู้ บรรจุหนังสืออ่านเสริมทักษะพร้อมแผ่นพับกิจกรรมการเรียนรู้ Online และรายการช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ Applications, e – channels และ e – books

3.LearnSmart – School – In – A Box จัดเตรียมกระเป๋าการเรียนรู้ให้กับ “กลุ่มครูอาสารักเด็ก CCF” และอาสา กศน. สำหรับนำไปแวะเยี่ยมและทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกสถานที่

โดยได้มีการออกแบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ครูตู้ ครูต่อ ครูเติม และ ครูตาม ที่เชื่อมโยงสอดรับกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มจัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมวางแผน ปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง