กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

วันที่ 2 พ.ย. 64 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการกำหนดประเภทภัยธรรมชาติของนาเกลือ ได้แก่ อุทกภัย/น้ำทะเลหนุน วาตภัย และฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และวางหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ โดยเกษตรกรจะต้องมีการวาดแผนผังระบุแปลงนาแต่ละประเภทให้ชัดเจนประกอบการขึ้นทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแจ้งขอรับการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนาเกลือมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายเลขานุการจัดทำข้อสรุปของการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป