อธิบดีกรมชลประทาน ต้อนรับนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ (6 มกราคม 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดยโสธร ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดยโสธรมารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้เกษตรอิทรีย์วิถียโสธร ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว เพื่อเยี่ยมพบปะประชาชน และเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบ ด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนการเยี่ยมชมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดยโสธร จากนั้นได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนประชาชน

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโยสธร และสั่งการให้เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาว่าพื้นที่ไหนสามารถทำได้ ซึ่งจะได้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ  เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนใช้ในการอุปโภค บริโภคต่อไป โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับทุกโครงการ ซึ่งในปี 57-61 มี 548 โครงการ ปี 62 มีโครงการจำนวน 94 โครงการ และปี 63-65 มีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนแม่บทของชาติอีก จำนวน 2 โครงการ

โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อ่างเก็บน้ำห้วยลองโจน อ่างเก็บน้ำห้วยโพน มีปริมาณน้ำเก็บกัก 63.70  ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 37.61 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59.04% อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 2 แห่ง (อ่างเก็บน้ําพระราชดำริ 2 แห่ง) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.07  ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.93% และ

แหล่งน้ำอื่นๆ (แก้มลิง ฝาย ฯลฯ) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 36.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 16.54 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 44.98% โดย สรุปภาพรวมในจังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 101.54 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 54.62 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53.79% โดยมีการวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2561/62 โดยการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและอื่นๆ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อภาคการเกษตร 29.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประมาณ 10,131 ไร่ ปัจจุบันเพาะปลูกแล้วประมาณ 4,644 ไร่

***********************************