SPRC รับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คุณพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Ceremony จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบ

SPRC ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ในครั้งนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความตั้งใจของ SPRC ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมประเด็นหลัก 7 หัวข้อ คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน