ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร (POC) ศาลากลางจังหวัดพิจิตรนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) จาก ห้องประชุมลำน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สทนช.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนา

โดยจังหวัดพิจิตรได้นำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและจัดโซนพื้นที่ใช้ประโยชน์รอบบึงสีไฟ ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการเดินทางมาตรวจราชการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เสนอแนวทางการพัฒนาบึงสีไฟ โดยวางแผนจัดสร้างอุทยานหลวงพ่อเงิน และการพัฒนาบึงสีไฟอย่างเป็นระบบโดยใช้บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เป็นแนวทาง