ประกันสังคม ผนึก 9 หน่วยงาน รุกส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานมอบเป็นของขวัญให้ “คนไทยสุขสันต์ของขวัญปีใหม่ 2562” ได้ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกจ้างผู้ประกันตน  โดยกำหนดแผนงานเชิงรุกให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด   โดยในวันนี้ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงาน ได้ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกบูรณาร่วมกับ 9 หน่วยงาน ได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ  กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต พร้อมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน             

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บริการแก่ผู้ประกันตนถึงที่สถานประกอบการ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ฯลฯ พร้อมจัดทีมแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพให้การแนะนำแก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานด้านสุขภาพ อนามัยและสุขภาวะต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการนำร่องกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ครั้งแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นดูแลสุขภาพของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

…………………………………….………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง