💢💢พช.สุโขทัย ยกทัพ “บวร” ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พช. บูรณาการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ชุมชน💢💢

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำทัพ “บวร” ขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา พช. บูรณาการร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ปี 2564) ดำเนินกิจกรรมปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ วัดใหม่เจริญผล ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1) “เอามื้อสามัคคี”ปลูกต้นตาล ณ พื้นที่วัดใหม่เจริญผล จำนวน 100 ต้น เป็นการออมทรัพย์ในดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในพื้นที่

2) ทำบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับทุกคน ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยมีพระครูพิทักษ์วราทร เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล , พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย , ผอ.กลุ่มงานฯ , พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยยึดหลัก “บวร”(บ้าน วัด ราชการ) ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างสังคมแห่งความสุข และการแบ่งปัน และบูรณาการกิจกรรมปลูกต้นตาล 10,000 เพื่อคนสุโขทัย สร้างจุดแลนมาร์ค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และเป็นคลังอาหารให้กับชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป