พ่อเมืองศรีสะเกษ หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชมฯ ต่อยอดจากครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา พช.ศรีสะเกษ ชูกาแฟโรบัสต้าเปิดตลาดใหม่สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง โดยมี นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง รักษาการ นายก อบต.ทุ่ม กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อหลวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ หอม กระเทียม ทุเรียนภูเขาไฟ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษพยายามสร้างพืชเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษเป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรให้มีผลิตผลิตที่มีคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้ร่วมมือกัน ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ที่เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพร้อมเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจอยากสร้างแบรนด์กาแฟของกลุ่มหรือเปิดร้านกาแฟของตนเอง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูหนาว ภายใต้แคมเปญ “หนาวนี้…ศรีสะเกษพร้อม” เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม และสัมผัสอากาสหนาวบนผ้ามออีแดง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสการท่องเที่ยวที่หลากมิติ มาสัมผัสและหาคำตอบของกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเสิร์ฟตลอด 365 วัน ที่นี่…ศรีสะเกษ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชมตามรอยพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันขึ้นภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.ศรีสะเกษ” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมตามรอยพ่อหลวง ได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มให้มีการปลูกกาแฟโรบัสต้า ซึ่งสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เข้ามาส่งเสริมและดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษและโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจร เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ในการนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรตามรอยพ่อหลวง พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ร่วมกันออกบูธจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการ “โคก หนอง นา พช.ศรีสะเกษ”