ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่บริเวณวัดดงเสือเหลืองเพื่อตรวจสอบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ บริเวณวัดและโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

วันที่1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 – 12.30 น.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่บริเวณวัดดงเสือเหลือง ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจสอบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ บริเวณวัดและโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ในการนี้ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง สำรวจประมาณการราคาและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาต่อไป

และได้ลงพื้นที่บริเวณสระน้ำของวัดดงเสือเหลือง โดยวางแผนร่วมกับผู้นำพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายของบ้านดงเสือเหลืองต่อไป