ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเตรียมการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

วันที่ (1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเตรียมการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และการเตรียมการจัดประเพณีลอยกระทงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 อำเภอเมืองพิจิตร