ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนาช่างแอร์ การันตีฝีมือด้านบริการ

ก.แรงงาน จับมือเอกชน  ผลิตช่างแอร์ ป้อนตลาดแรงงาน การันตีด้านทักษะและบริการ เชียงใหม่ เปิดฝึกเต็มอัตร

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนในด้านในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) โดยเน้นย้ำว่ากำลังแรงงานที่อยู่ในตลาด ต้องมีศักยภาพสูงสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากพร.จึงได้ร่วมกับบริษัท อีมิเน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศ ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับช่างแอร์ โดยมีแผนจัดฝึกอบรมนำร่องในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สมุทรปราการ สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่ได้เลือกจังหวัดเหล่านี้ก็เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ที่พักอาศัย และสถานที่ต่างๆ มีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการช่างแอร์เป็นจำนวนมากไว้บริการ จะมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานทางบริษัทจัดฝึกอบรม ในอนาคตขยายผลการฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไป

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประสานความร่วมมือกับทางบริษัท เปิดฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 24 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ช่างในพื้นที่ ผู้แทนจำหน่าย และประชาชนทั่วไป ซึ่งการฝึกอบรมมี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน งานท่อในเครื่องปรับอากาศ การทำงานของวงจรไฟฟ้า สารทำความเย็น การติดตั้งและการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวเพื่อได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ ระดับ 1 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท และระดับ 3 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 600 บาท และเป็นการยืนยันว่าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีจากช่างฝีมือ นอกจากนี้ ยังเปิดฝึกหลักสูตรสาขาช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง ซึ่งเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวนตัวเครื่องที่ทำการติดตั้ง นิยมใช้ในอาคารขาดใหญ่ จะฝึกอบรมหลักการทำงาน การออกแบบดีไซน์  การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

**************************************