ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เพื่อมอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของเลขาธิการ กศน. สู่การปฏิบัติ

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เพื่อมอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของเลขาธิการ กศน. สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์   ดร. ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ กลุ่ม / ศูนย์ ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ  สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ