กรมทางหลวงชนบท ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อเนื่องสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา พร้อมส่งเสริมการขนส่งท่าเรือน้ำลึก เดินหน้าก่อสร้างถนนสาย พท.4003 จ.พัทลุง กว่า 13 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จปี 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4050 – บ้านจงเก อำเภอเมือง, เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนริมทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมให้เป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ทช.จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเชื่อมระหว่างภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดชุมพร (Thailand Rivera) เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงข่ายดังกล่าวเกิดความต่อเนื่อง ทช.จึงได้ดำเนินการปรับปรุงถนนโครงการพัฒนาถนนริมทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงข่ายสายรองเลียบทะเลสาบสงขลา ระยะทางรวมประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายพท.4003 แยก ทล.4050 – บ้านจงเก อำเภอเมือง, เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 13.800 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณบ้านปากหวะ อำเภอเมือง ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 13+800 บริเวณบ้านจงเก อำเภอเขาชัยสน โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 164.750 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2565 – 2567 ทช.มีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนริมทะเลสาบสงขลาอีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 แยก ทล.4081 – บ้านฝาละมี อำเภอเขาชัยสน, บางแก้ว,ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

3. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4026 แยก ทล.4081 – บ้านชะแล้ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพระดับภาคแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มแม่น้ำ โดยเฉพาะทะเลน้อย ตลอดจนเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับโครงข่ายการขนส่งสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลได้ในอนาคตอีกด้วย