📢 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด แบบ walk in

📍 ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น. (ยกว้นวันหยุดราชการ) วันละ 500 คน ณ อาคารปัญญาเทศาภิบาล ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

‼️ หมายเหตุ : กรูณาเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตมาด้วย