ก.ยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทย

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทย

ในการหารือดังกล่าว H.E. Mr. Ivo Sieber ได้กล่าวแสดงความยินดี ต่อการที่ประเทศไทยได้กำหนดวันเลือกตั้ง การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และได้สอบถามความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) การคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การแต่งตั้งผู้แทนไทยเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการดำเนินการในประเด็นสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียน พร้อมทั้งได้สะท้อนประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล เช่น การรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต การดำเนินการต่อบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือในกันในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในด้านข้อมูล บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นธุรกิจสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียนต่อไป

***********************************