การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการวางข้อกำหนดด้านการบริการและมาตรการด้านสาธารณสุข จากการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายน 2564

จากนโยบายการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เช่น การผ่อนปรนการออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์ในร้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค จึงได้ดำเนินการวางข้อกำหนดด้านการบริการและมาตรการด้านสาธารณสุข ภายใต้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อรับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยว ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมสมัครขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการสถานประกอบการทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาคู่มือและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandsha.com/file/Registration_Manual_for_the_Sanitation_and_Safety_Standard_th.pdf?v=3
และสามารถสมัครขอรับมาตรฐานได้ที่ www.thailandsha.com หรือสแกน QR Code

#SHA #SHAPlus #AmazingThailand #มาตรฐานด้านสุขอนามัย