ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เยือนไทยเพื่อประสานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงพื้นที่ดูงานสินค้า GI เชียงใหม่ ลำพูน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายฟรานซิส เกอร์รี่) ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 โดยในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำนายเกอร์รี่ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสานต่อความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

โดยในวันที่ 24 เมษายน 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายฟรานซิส เกอร์รี่) และคณะ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ และชมกระบวนการผลิตสินค้า GI ในพื้นที่ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน และศิลาดลเชียงใหม่ เพื่อได้ได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสินค้า GI ของไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ปัจจุบันไทยมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้ว 87 รายการ จาก 59 จังหวัด ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นาย Gurry ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ธนาคารสายพันธุ์ลำไย (Longan Community Biobank) ซึ่งรวบรวมสายพันธุ์ลำไยความหลากหลายสายพันธุ์ของตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน ไว้ในแห่งเดียวกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพของสินค้าเกษตรไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (Local Economy)