อธิบดี วศ. ลงพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ เยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเซรามิก ที่วศ.ให้การสนับสนุน โดยมีร้อยเอกทนง สังข์เมือง หัวหน้าชุดปฏิบัติการบ้านทุ่งจี้ และคณะ ให้การต้อนรับและรายงานกิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมให้คณะของ วศ.ทราบ พร้อมพาเยี่ยมชมดูงานภายในศูนย์ฯ ดังกล่าว

นพ.ปฐมฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า วศ. ได้ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มุ่งเน้นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและเป็นที่ยอมรับด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกในระดับ SMEs ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงามมีมูลค่าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในการดำเนินงานปี 2565 วศ.มีแผนการพัฒนาเนื้อดินพอร์ซเลน น้ำเคลือบ และปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส โดยทำการตรวจวัดการเผาไหม้ของเตาเผา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการควบคุมสัดส่วนของอากาศและเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาให้มีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้นตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป