ขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยนางจันทรียา คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร ผอ.ศูนย์สางเสริมอาชีพเกษตรกร(สวนผึ้งฯ) นายสุทธิพงษ์ ศรีสว่างวงษ์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชจังหวัดขอนแก่น นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวจุฑาวรรณ จันทรพิสิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวธนพร ภักดีธนา นักพัฒนาชุมชน นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น นายบุญชู ชมพูสอ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายกฤชกร มาเวียง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายอรรถพล ภาโนมัย พนักงานขับรถ นางสาว อาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย และนายธนากร ตราครบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงแหนเกล็ดทอง กิจกรรมส่งเสริมการปลูก การนำไปใช้ลดต้นทุนอาหารสัตว์และคุณประโยชน์ของแหนเกล็ดทองเมืองสกลนคร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะภูพาน อำเภอภูพาน/ ไพศาลฟาร์ม อำเภอเมืองสกลนคร/บ้านบะหัวเหมย ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านดอนกลอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และพืชสมุนไพรในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ความรู้และแนวทางการเพาะเลี้ยงแหนเกล็ดทองที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทางคณะทำงานจะนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงแหนเกล็ดทอง ตลอดจนการแปรรูปอื่นๆ แหนเกล็ดทองเมืองสกล มีต้นกำเนิดที่หนองหาร จากการวิจัยพบว่ามีโปรตีนสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถที่จะทดแทนอาหารสัตว์ เช่น ปลาป่น หรือกากถั่วเหลืองได้ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสกลนคร

—ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.ขอนแก่น
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น