จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ แปลง “โคก หนอง นา พช.” วัดป่าศรีแสงธรรม ตามหลัก “บวร”

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ในแปลง “โคก หนอง นา พช.” ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพื้นที่ โคก หนอง นา พช. ในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปณิธาน เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ตามศาสตร์ของพระราชาเพื่อทำการเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรฐกิจพอเพียงเป็นหลักเป็นการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา และการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จึงเป็นการสร้าง ความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ปรับปรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดมสมบูรณ์โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้อยู่ร่วมกัน

ในส่วนของกิจกรรมฯ ในวันนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีฯ โดยเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ปลูกต้นไม้ และพัฒนาพื้นที่ บริเวณรอบพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำทีมประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

วัดป่าศรีแสงธรรม หรือ “โคกอีโด่ยวัลเลย์” บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นจุดที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา รวมทั้งสิ้น 11 รุ่น และเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการขุดจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 51 และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1,100 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัด 4,044 แปลง

นอกจากนั้น วัดป่าศรีแสงธรรม ยังได้รวบรวมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจ ทั้งสิ้น 27 ครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศรีแสงธรรมจะได้ฝึกเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการฝึกอบรมแก่ผู้มาเรียนรู้มากกว่า 1,000 คน และยังมีชมรม 10 ฐานการเรียนรู้สู้ชีวิต พิชิตความยากจน ซึ่งเป็นหลักสูตรโคก หนอง นา ในสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระวิชา จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับผู้ปกครองในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคนที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่ง มีกิน มีใช้ มีที่อยู่ และมีความสุข

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน