พช.สตูล เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 ตุลาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสตูล ทั้งนี้ให้แนวคิดหลักการทำงานในพื้นที่ ดังนี้ 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ให้เกิดความยั่งยืนการช่วยเหลือชุมชน ประกอบกับ 3 ต้อง คือ ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต้องตรวจสอบได้ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ และ 2 ไม่ คือ ไม่สร้างตนเองให้เสื่อมเสีย ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และต้องมีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป

พร้อมนี้นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล บรรยาให้ความรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์กับงานพัฒนาชุมชน ในการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และการเขียนข่าวให้เข้ากับยุคสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ในการนี้นางศุภมาส  เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล​ ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาชุมชน/กระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำในการสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้การขยายตัวอย่างสมดุล การเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และอาสาพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 46 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

จากนั้น นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ 2565และให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานให้แนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปดำเนินการและประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างคุ้มค่าสูงสุด

นอกจากนี้ นายอับบาซิฏ หวังกุหลำ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ Coach บรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ในการทำงานโดยกระตุ้นการเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรให้มีความสุข

สุดท้ายนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่มีอายุราชการครบ 25 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่นางวิลาวัลย์ ก.จันทราภานนท์ พัฒนาการอำเภอมะนัง และวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 แก่นางสาวอรปรีญา ติงสา อาสาพัฒนา (อสพ.) พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP กลุ่มเตอร์บิลังในการบริการอาหารว่างโรตี ชาชัก ของเด่นจังหวัดสตูลเคลื่อนที่ในการประชุมครั้งนี้และขอให้กลุ่มได้ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งขายดียิ่งขึ้นต่อไป

🎬ภาพ/ข่าว:กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน