กระทรวง อว. ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ บุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ และโฆษกกระทรวงฯ น.ส.พัชรินรุจา จันทโรจนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว. นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายเครื่องบริวารกฐิน ผู้บริหารกระทรวง อว. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,079,415.59 บาท