กปภ.พระนครศรีอยุธยา สรุปสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสักฯ และให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 55,367 ครัวเรือน

นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบด้วย พายุโซนร้อน “โกนเซิน” ในช่วงวันที่ 10 – 13 กันยายน 2564 และพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในห้วงวันที่ 24 กันยายน 2564 ล่าสุดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ทำให้มีฝนตกมากในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้มีน้ำหลาก ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยา ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้บริหารการจราจรน้ำโดยการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายอ่างฯ แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล

โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน จึงได้ลดอัตราการระบายน้ำ ที่สถานีวัดน้ำท่า C.13 จังหวัดชัยนาท มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จาก 2,432 เหลือ 2,349 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน้อย บริเวณ อำเภอผักไห่ เสนา บางบาล และอำเภอพระนครศรีอยุธยา บริเวณพระตำหนักสิริยาลัย และวัดไชยวัฒนาราม มีระดับน้ำลดลง 5-10 ซม. และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ทุ่งรับน้ำยังเพิ่มขึ้น จนกว่าเขื่อนฯ จะปล่อยที่ระดับ 1,400-1,500 ลบ.ม/วินาที

ด้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อนจะรับน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองระพีพัฒน์และควบคุมน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม 6 ในอัตรา จาก 590 ลดลงเหลือ 465 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จุดวัดระดับน้ำที่ อ.ท่าเรือ เทียบกับเมื่อวานลดลง 1.08 เมตร

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและในภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก รวม 132 ตำบล 800 หมู่บ้าน 55,367 ครัวเรือน รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง ซึ่งทางจังหวัดฯ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 74,716 ชุด

ที่มา : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา