ศบค.เห็นชอบแนวทางจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เน้น 1 ครอบครัว 1 กระทง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ศบค.เห็นชอบแนวทางจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เน้น 1 ครอบครัว 1 กระทง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “นายกรัฐมนตรี” เน้นจัดงานแบบปลอดภัย ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งการลอยกระทงวิถีใหม่ให้จัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยด้วย ขณะเดียวกันให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยเน้นอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงามและการปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและการแสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ”

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า แนวทางฯ เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาและป้องกันมลพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง“ หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและลดปริมาณขยะ 3. จัดกิจกรรม การละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นโดยคำนึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า 5. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทั้งทางน้ำและทางบกตรวจสอบความเรียบร้อยยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง และ 6. ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสธ.และวธ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า วธ.ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามด้วยการจัดงานตามประเพณีนิยมของแต่ละพื้นที่ โดยให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การแสดงพื้นบ้าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นการจัดงานลอยกระทงแบบปลอดภัย (Safety) และรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายวธ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
////