พช.นครพนม “เดินหน้าเตรียมความพร้อม” ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 2 นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ผ่านการอบรมทุกคน ความว่า “นับเป็นความโชคดีของทุกท่าน ที่ได้รับโอกาสในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการรักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีรากฐานความเป็นอยู่ที่ดี พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น รู้จักแบ่งปัน ทำบุญ ทำทาน รู้จักการเก็บรักษาต่อยอด รู้จักค้าขายและการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ กระผมและนครพนมทีม จะคอยสนับสนุนให้ทุกท่านเป็นครัวเรือนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล อย่างยั่งยืน”

จังหวัดนครพนม ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จาก ศพช.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา และเพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เป็นแกนนำการพัฒนาและพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าอบรม จำนวน 11 คน

ทั้งนี้ การอบรมได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในหลักปรัชญา วิชาการและการร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
– ส.ค.ส. 2547 วิกฤตระเบิดสี่ลูก
– ปรัชญา 3 ระบบ (ทุนนิยม สังคมนิยม พอเพียง)
– แนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรม ศาสตร์พระราชาว่าด้วยดิน น้ำ ป่า คน -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
– ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
– การทำแบบคนจน (เอามื้อสามัคคี)
– ถอดรหัสพระมหาชนก
วันที่ 2 ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
-หลักกสิกรรมธรรมชาติ
– นิยาม ๕
– ชีวิตในดิน ดินมีชีวิต
– เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
– ห่มดิน
– ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง/การปลูกไม้ 5 ระดับ
– 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง
วันที่ 3 หลักการออกแบบและการออกแบบโคก หนอง นาฯ เบื้องต้น
– หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้ำ ลม ไฟ พืช คน
– การสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ
– Work Shop การออกแบบพื้นที่
– ขั้นตอนการออกแบบโคก หนอง นา ด้วยตนเอง “หัวใจ คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ฝืนธรรมชาติ”
วันที่ 4 เรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) คนติดดิน 2) คนเอาถ่าน 3) คนมีไฟ 4) คนรักษ์แม่ธรณี 5) คนมีน้ำยา 6) รักษ์ป่า 7) รักษ์น้ำ 8) รักษ์แม่โพสพ และ 9) รักษ์สุขภาพ
– กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี
– กำหนดกิจกรรมการลงแปลงตามหลักกสิกรรมฯ (10 ขั้นตอน) พร้อมกับการตรวจแปลง
วันที่ 5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนขับเคลื่อนสร้างสังคมอุดมสุขแบบพอเพียง จิตอาสาพัฒนาพื้นที่/พัฒนาชุมชน

โดยทั้ง 5 วัน ผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจและมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปพัฒนาพื้นที่ตนเองต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good