พม. จับมือ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาชีพให้คนพิการ โครงการ “Life must go on”

วันที่ 29 ต.ค. 64  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือและส่งมอบอาชีพให้คนพิการ ในโครงการพลังเพื่อก้าวต่อไป หรือ Life must go on จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ COVID – 19 ซึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจยังคงส่งผลต่อการเลิกจ้างงาน การปิดกิจการในหลายธุรกิจ โดยตั้งคณะกรรมการคัดสรรร่วมพิจารณาคัดเลือกคนพิการในเครือข่ายในโครงการฯ จนได้คนพิการที่มีความพร้อมและเข้าคุณสมบัติ จำนวน 38 คน ส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความพร้อมและต้องการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมส่งมอบและสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพตามความถนัดในหลากหลายอาชีพ อาทิ ซักรีด ซ่อมอุปกรณ์ไอที ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม เบเกอรี่ กาแฟสด ขายอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในนามผู้แทนกระทรวง พม. พก. ขอขอบคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาสร้างโอกาสดีๆ เพื่อสังคมให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งมีรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป