“รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายสิ้นปีงบ 2564 เป็นไปตามเป้า ทั้งผลการเบิกจ่ายภาพรวมและประสิทธิภาพดีขึ้นจากปี 2563”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2565 แล้ว โดยรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 43 แห่ง มีวงเงินลงทุน จำนวน 314,486 ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 167,317 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 147,169 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนซึ่ง สคร. ได้เตรียมความพร้อมในการติดตามรัฐวิสาหกิจให้เร่งจัดทำแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว สำหรับการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ตามปกติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 260,609 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

รัฐวิสาหกิจแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว) 174,690 145,465 83%ปีปฏิทิน (ม.ค. – ก.ย. 64)
จำนวน 9 แห่ง 110,089 115,145 105% รวม 43 แห่ง 284,779 260,609 92%

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้วจำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 145,465 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของกรอบลงทุนทั้งปีและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564) จำนวน 9 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 115,145 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมอย่างไรก็ดี สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของ รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อ – รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของ กฟน. งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 ของ กฟผ.

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของ รฟท. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจจะประสบปัญหาจากการประกาศปิดไซต์งานก่อสร้างและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สคร. ได้มีการกำกับและติดตามความคืบหน้าและสภาพปัญหาในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและได้มีการเข้าพบรัฐวิสาหกิจเพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการปี 2564 แล้ว มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงขึ้น รวมถึงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมได้สูงกว่าปี 2563 จำนวน 44,682 ล้านบาท