กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งข่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เดินหน้าส่งเสริมเยาวชนไทยที่สนใจและมีความสามารถด้านศิลปะการแสดง ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยและดนตรีสากล จึงได้ออกประกาศรับสมัครเยาชนรุ่นใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Winds (TYW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรักและสนใจการแสดงดนตรีสากล ได้รับการพัฒนาความสามารถทางดนตรีสากลอย่างถูกหลักวิธี โดยใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาทักษะดนตรีด้านดนตรีสากล เพิ่มพูนความรู้ด้านดนตรีสากลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (ฝึกซ้อม) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) นักดนตรีวงดุริยางค์ประเภทเครื่องลม ในพื้นที่ต่างจังหวัด  จากนั้นจะได้เข้าร่วมการแสดงผลงาน (คอนเสิร์ตประจำปี) จำนวน ๑ ครั้ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยนักดนตรีเยาวชนไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจสามารถกรอบใบสมัครออนไลน์ ศึกษารายละเอียดได้ที่ dcpthaiyouth.net พร้อม download เอกสารประกอบที่ bit.ly/tyw2022  และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ facebook.com/ThaiYouthWinds ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ พฤศจิกายน ศกนี้